Jakie deklaracje podatkowe musisz składać prowadząc firmę

0
1777
Jakie deklaracje podatkowe musisz składać prowadząc firmę

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z licznymi obowiązkami finasowo-podatkowymi. Jednym z najważniejszych jest składanie deklaracji podatkowych do urzędu podatkowego. Dokumenty te muszą mieć odpowiednią formę oraz treść, a także należy je dostarczyć we właściwym terminie, wyznaczonym przez urząd. Nie dopełnienie tego obowiązku może spowodować liczne kontrole i nałożenie kar. O czym więc nie wolno zapomnieć?

Najważniejsze rodzaje deklaracji podatkowych jakie muszą opłacać przedsiębiorcy

Nie da się uniknąć płacenia podatków, szczególnie jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą. Można wyróżnić kilka najważniejszych typów deklaracji podatkowych, dotyczących podatków:

  • PIT – dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek osobowych: jawnej, komandytowej, komandytowo – akcyjnej),
  • CIT (dla spółek kapitałowych: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna),
  • VAT – podatku od towarów i usług,
  • akcyzowego,
  • ryczałtowego,
  • od nieruchomości,
  • podatku od środków transportu.

Każdy z wymienionych podatków, jest rozliczany na odpowiednich druków. Urząd podatkowy wymaga również dołączenia odpowiednich dokumentów potwierdzających, np. transakcje handlowe. Brak złożenia deklaracji może się wiązać ze wszczęciem postępowania, możliwością nałożenia grzywny, bądź brakiem możliwości uznania niektórych wydatków za koszty pomniejszające dochód. Na szczęście część deklaracji podatkowych można składać w formie elektronicznej.

Rodzaje deklaracji podatku VAT

VAT-7 – deklaracja dla podatku od towarów i usług, która dostarczana jest wyłącznie poprzez przesłanie pliku drogą elektroniczną, do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku rozliczeń VAT kwartalnych do 25 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału. Co istotne, deklarację VAT 7 przedsiębiorcy są zobowiązani do złożenia nawet, gdy w danym miesiącu nie zawrą transakcji podlegającej VAT.

VAT-UE – informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych – dostawach, nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług – ją również trzeba złożyć w formie pliku przesyłanego drogą elektroniczna – do 25 dnia miesiąca.

JPK_VAT – plik odzwierciedlający dane z poprzedni miesiąc, wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek przesyłania tego pliku do 25 dnia miesiąca.

Deklaracje podatkowe od osób fizycznych

PIT-4R – deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych – musi zostać złożona do 31 stycznia, za rok poprzedni.

PIT-11 – jest to informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy – ostateczny termin składnia –  ostatni dzień lutego kolejnego roku

PIT-36/37/38 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu oraz poniesionej straty w danym roku podatkowym – do 30 kwietnia kolejnego roku.

Podatek dochodowy od osób prawnych

CIT-8 (Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) – do 31 marca za rok poprzedni.

Dodatkowe deklaracje podatkowe od czynności cywilnoprawnych

PCC-3 – deklaracja podatkowa dotycząca podatku od czynności cywilnoprawnych, musi zostać złożona do 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

PIT-28 – jest to roczne zeznanie podatkowe o wysokości uzyskanego przychodu i wpłaconego podatku dochodowego, które musi zostać złożone do dnia 31 stycznia następnego roku za rok ubiegły.

Podatek akcyzowy:

AKC-4  (Deklaracja dla podatku akcyzowego) – do 25 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Podatek od środków transportowych

DT-1 – deklaracja podatkowa na podatek od środków transportowych. Podatek jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 lutego i do 15 września, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tych dniach – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązek.

Podatek od nieruchomości

DN-1 – deklaracje na podatek od nieruchomości. Należy ja złożyć do 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Składając deklaracje podatkowe należy mieć na względzie sprawdzanie czy nie zostały wydane nowe wzory formularzy oraz wypełnić wszystkie wymagane pola i podanie prawdziwych danych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here