Fundusze w ramach PPK, czyli słów kilka o funduszach zdefiniowanej daty

0
2668
Fundusze w ramach PPK, czyli słów kilka o funduszach zdefiniowanej daty

W PPK inwestycje mają być jak najbezpieczniejsze. W programie nie przewiduje się wysokich zysków. Liczy się bardziej to, czy po zakończeniu aktywności zawodowej, będziesz mógł co miesiąc wypłacać sobie dodatkowe świadczenie. Dlatego też Twoje pieniądze trafią do funduszy zdefiniowanej daty.

PPK i fundusze zdefiniowanej daty – co to takiego?

Kiedy rozpoczynasz oszczędzanie w wieku 30 lat, przed Toba jeszcze dużo czasu na gromadzenie oszczędności. Twoje pieniądze można więc aktywnie inwestować w ryzykowne instrumenty, żeby wypracowały dla Ciebie jak największy zysk. Jeśli pojawi się strata, zawsze będzie czas na jej odrobienie. Im bliżej Twojej emerytury, tym bezpieczniejsze inwestycje trzeba wybierać.

Nie możesz już stracić.

Dlatego w PPK inwestuje się w fundusze zdefiniowanej daty, nazywane też funduszami cyklu życia.

Co to takiego?

Instytucja zarządzająca Twoimi pieniędzmi w PPK będzie inwestowała środki w akcje (bardziej ryzykowna inwestycja) i w obligacje (bezpieczniejszy sposób inwestowania). Przez pierwsze lata Twojego oszczędzania gromadzone aktywa będą inwestowane głównie w akcje (minimum 60% i maksymalnie 80%), a w mniejszym stopniu w obligacje. W kolejnych latach proporcje się zmienią. 5 lat przed ukończeniem przez Ciebie 60. r.ż. Twoje aktywa w 70%-90% będą inwestowane w obligacje. Część akcyjna będzie stanowiła od 10% do 30%.

Fundusz zdefiniowanej daty oznacza, że im bliżej ukończenia przez Ciebie 60. r.ż., tym mniej ryzykowne w PPK stają się inwestycje.

W PPK będziesz mógł samodzielnie wybrać datę docelową funduszu i zdecydować, w jaki sposób Twoje pieniądze mają być inwestowane (czy ma być to domyślny podział inwestowania w aktywa i obligacje, czy ustalony przez Ciebie). 

PPK i inwestowanie środków – jakie instytucje finansowe będą zarządzać Twoimi pieniędzmi?

Wiesz już, jak będą inwestowane Twoje oszczędności. Kto jednak będzie nimi zarządzał? Czy możesz mieć pewność, że Twoje pieniądze nie przepadną?

Program PPK to projekt państwowy, dlatego możesz być spokojny o swoje finanse. Instytucje finansowe, które będą obracać Twoimi środkami to:

  • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI)
  • Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) lub Pracownicze Towarzystwo Emerytalne
  • Zakład ubezpieczeń

W zależności od tego, który z tych podmiotów wybierze Twój pracodawca, Twoje pieniądze z PPK zasilą fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy. To za ich pomocą instytucja finansowa będzie inwestowała Twoje oszczędności na rynkach kapitałowych.

PPK – w co będą inwestować?

Fundusz, w którym znajdą się Twoje pieniądze zgromadzone w PPK będzie inwestował w:

  • Obligacje, bony skarbowe, certyfikaty depozytowe i listy zastawne
  • Instrumenty rynku pieniężnego
  • Depozyty bankowe
  • Akcje, prawa poboru, prawa do akcji, kwity depozytowe, warranty subskrypcyjne
  • Inne zbywalne papiery wartościowe

70% wartości aktywów dotyczących części dłużnej (czyli obligacji) musi być ulokowanych w instrumenty finansowe z ratingiem nadanym przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny.

Część udziałowa (akcje) musi natomiast przynajmniej w 40% inwestować w akcje z WIG20.

Fundusze w ramach PPK mają gwarantować bezpieczeństwo oszczędności. Przystępując do PPK, możesz być pewien, że po ukończeniu 60.r.ż. bez problemu wypłacisz zgromadzone przez siebie środki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here