Co trzeba wiedzieć o inwentaryzacji środków trwałych?

0
1086
Co trzeba wiedzieć o inwentaryzacji środków trwałych

Wszystkie firmy, które prowadzą pełne księgi rachunkowe, mają obowiązek raz do roku przeprowadzić inwentaryzację środków trwałych. Jest ona przeprowadzana przeważnie ostatniego dnia każdego roku obrotowego. Termin ten nie jest sztywny , można ustalić inną datę, pod tym jednak warunkiem, że nie będzie szybsza niż 3 miesiące przed końcem i nie późniejsza niż 15 dnia roku następnego.

Trzy metody na przeprowadzenie spisu z natury

Inwentaryzacja środków trwałych odbyć się może jako spis z natury. Metoda ta używana jest do składników mierzalnych i policzalnych, które trzeba dokładnie przeliczyć.Innym sposobem jest potwierdzenie salda, które polega na dwustronnym potwierdzeniu stanów księgowych pasywów i aktywów pomiędzy kontrahentami, dłużnikami i wierzycielami. Metoda ta jest stosowana tylko w przypadkach, kiedy nasze środki trwałe znajdują się w innym miejscu.Trzecią i ostatnią metodą jest weryfikacja stanu ewidencyjnego. Jest to sposób stosowany przy środkach trwałych, do których jest bardzo utrudniony dostęp. Stosuje się tu porównanie stanów księgowych i rachunkowych.

Jak można rozliczać różnice inwentaryzacyjne?

Różnice inwentaryzacyjne mogą być traktowane jako ubytki naturalne, które mieszczą się w granicach określonych norm, niedobory tzw. pozorne, czyli coś co zostało oddane do naprawy, albo na wynajem, a także niedobory i nadwyżki niezawinione i niedobory zawinione przez osoby, którym powierzono mienie.Inwentaryzacja środków trwałych kończy się protokołem różnic, który sporządza komisja inwentaryzacyjna. Musi on być zatwierdzony przez kierownika. Protokół ten jest podstawą do ewidencji różnic inwentaryzacyjnych i musi być umieszczony w ewidencji bilansowej.

Jaki jest cel przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych?

Inwentaryzacja ta ma na celu ustalenie tego, jaki jest stan rzeczywisty poszczególnych składników aktywów. Powinno to być ujęte w arkuszach spisowych. Ten ostatni powinien ujmować rzeczy takie jak symbol i nazwę przedmiotu, oraz jego ilość stwierdzoną podczas spisu w odpowiednich jednostkach miar.Wszelkie różnice, które wynikają pomiędzy stanem rzeczywistym a tym wykazanym w księgach należy rozliczyć i wyjaśnić w bieżącym roku obrotowym.Inwentaryzację przeprowadzić można samemu, albo wynająć profesjonalna firmę, która się tym zajmuje. Niewywiązanie się z obowiązku inwentaryzacji niesie za sobą duże kary pieniężne i odpowiedzialność karną. W niektórych przypadkach dopuszcza się przeprowadzenie spisu co cztery lata kalendarzowe. Jest to jednak wyjątek od reguły.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here